Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.


1. Onderhavige overeenkomst zal enkel geregeld worden door de daarin vermelde algemene en bijzondere voorwaarden met uitsluiting van welke andere dan ook.
Zij zal van kracht worden, zo binnen 2 dagen geen schriftelijk bericht van wijziging uitgaande van de koper per aangetekende brief wordt verstuurd. De wijzigingen wullen enkel door ons aanvaard worden indein zij schriftelijk worden bevestigd aan de koper.

2. De overgang van risico's gebeurt bij levering / afhalen van de goederen.

3. In geval van zichtbare gebreken moet de klant uiterlijk 2 dagen na de aflevering schriftelijk e voorbehouden te onzer kennis brengen per aangetekende brief. Voor onzichtbare gebreken moeten deze schriftelijk voorbehouden worden aangetekend binnen 7 dagen na aflevering en dit per aangetekende brief.

4. Ieder op zijn vervaldatum onbetaald bedrag brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van 12 % per jaar, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of termijnen van respijt. Daarboven wordt ieder op zijn vervaldag onbetaald gebleven bedrag ten titel van schadevergoeding  van rechtswege en mits voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met 12% met een minimum van Euro 500,00 en een maximum van Euro 5500,00 ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of termijnen van respijt.

5. Het eigendom wordt voorbehouden totdat alle geleverde en nog te leveren zaken, de daarmee eventueel samenhangende werkzaamheden, incassokosten, contractuele boete en rente volledig zijn betaald. Bij gebreke aan volledige betaling, verbindt de koper zich tot de teruggave op zijn kosten van de goederen en hij zal de kosten, om de goederen desgevallend terug in staat te stellen, dragen. De betaalde voorschotten blijven door de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij de wederverkoop. 
De koper die, niettegenstaande de tegenstelbaarheid van het eigendomsvoorbehoud, toch de niet-betaalde goederen verkoopt, moet instaan voor de totaliteit van de schade veroorzaakt door zijn fout. De totaliteit van de openstaande vordering moet worden betaald ongeacht de gerealiseerde prijs en de daarbij horende kosten en erelonen, de ouderdom van de goederen, de bespaarde extra uitgaven i.v.m. de teruggave en wederverkoop enz.

6. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Nederlands recht. In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Almelo bevoegd.